1. Naam, zetel, duur
 1. De vereniging BC ’t Beerke is opgericht in 1997.
 2. De maatschappelijke zetel is gevestigd te Beerse, Rerum Novarumlaan 21, 2340 Beerse.
 3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, zij kan te allen tijde ontbonden worden.
 4. De clubkleuren zijn blauw en wit. Het sporttenue van de vereniging bestaat een blauw/wit shirt met het logo van de club. De aanvullende sportkledij is zelf te kiezen.
2. Bestuur
 1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit een aantal bestuursleden dat maximum tien procent van het totale aantal leden beslaat.
 2. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester, jeugdverantwoordelijke en ‘gewone’ bestuursleden, die allen meerderjarig moeten zijn.
 3. De verdeling van de functies gebeurt binnen het bestuur.
 4. Het bestuur is bevoegd voor alle handelingen, zonder uitzondering, van beheer en beschikking, met inbegrip van alle handels- en bankverrichtingen.
 5. Het bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter, secretaris of van twee andere bestuurders. De oproepingsbrief behelst de agenda, vastgesteld door de voorzitter of ondervoorzitter na raadpleging van de andere bestuurders.
 6. In principe leidt de voorzitter of ondervoorzitter de bestuurs- en algemene vergaderingen, tenzij dit intern anders wordt afgesproken.
 7. Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt, dat door het bestuur wordt goedgekeurd.
 8. In principe worden alle beslissingen genomen in unanimiteit, indien dit niet het geval is, wordt er gestemd. Bij een ex aequo is de stem van voorzitter doorslaggevend, indien de voorzitter niet aanwezig is, dan is de stem van de ondervoorzitter doorslaggevend.
 9. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.
 10. Het bestuur heeft de mogelijkheid om commissies op te starten. Deze commissies krijgen het mandaat van het bestuur om een specifiek topic inhoudelijk dieper te bespreken. De commissies kunnen voorstellen aanreiken aan het bestuur, deze worden nadien officieel bevestigd of verworpen door het bestuur.
 11. Op een vergadering van de commissie moet er steeds minstens één persoon aanwezig zijn die in het bestuur zetelt.
 12. In principe zijn alle bestuursdocumenten openbaar en kunnen de leden deze opvragen aan de secretaris. De secretaris zal deze vraag voorleggen aan het bestuur die deze zal vrijgeven, tenzij er gegronde bezwaren zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die raken aan de persoonlijke levenssfeer van een persoon. Hiervoor wordt er een termijn van 30 werkdagen gerekend.
 13. Leden die tot het bestuur willen horen, kunnen hun kandidatuur doorgeven aan de voorzitter.
 14. Minimaal één maal per jaar richt het bestuur een algemene vergadering in, hierin wordt het financieel jaarverslag voorgelegd aan de leden.
 15. Het bestuur heeft het recht het clubreglement te allen tijde aan te passen.
3. Taakverdeling bestuur
 1. Taken van de voorzitter:
  1. geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;
  2. is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
 2. Taken van de secretaris:
  1. voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.
  2. heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem vanuit de vereniging zijn toevertrouwd;
  3. zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
  4. zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;
  5. houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgenomen.
  6. meldt nieuwe leden aan en geeft hen de te verstrekken aanmeldingsformulieren.
 3. Taken van de penningmeester:
  1. beheert de gelden van de vereniging;
  2. zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;
  3. houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
  4. brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand;
  5. legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.
 4. Taken van de jeugdverantwoordelijke:
  1. neemt de leiding op de jeugdvergaderingen,
  2. is zo veel mogelijk aanwezig op de jeugdtrainingen,
  3. neemt beslissingen in verband met de jeugd;
  4. brengt verslag uit op de bestuursvergadering.

4. Leden
 1. De vereniging bestaat uit: junioren en senioren. Junioren zijn die leden vanaf zes jaar en die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt. Senioren zijn leden van achttien jaar en ouder.
 2. Daarnaast maken we in onze club een onderscheid tussen recreanten en competitiespelers.
5. Lidgeld/leden
 1. Nieuwe leden worden aanvaard door het bestuur.
 2. De aanmelding gebeurt door invulling en ondertekening van een door de secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer. Voor jeugdleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijke vertegenwoordiger.
 3. Het lidgeld wordt elk jaar vastgelegd. Het bedrag wordt meegedeeld aan de leden via de algemene vergadering en via de uitnodiging in verband met de betaling van het lidgeld.
 4. Het speelseizoen loopt van 1 augustus tot en met 30 juni.
 5. Alle leden die in orde zijn met hun betaling, zijn verzekerd en speelgerechtigd!
 6. Het lidgeld wordt per jaar betaald voor 1 september. Indien een nieuw lid toetreedt in de tussenperiodes, dan zal deze het lidgeld in verhouding met de speelduur moeten bijpassen.
  Er wordt onder geen enkele omstandigheid lidgeld terug betaald. Bij te late betaling is men niet meer verzekerd.
 7. Elk lid dat de door hem verschuldigde bedragen niet betaalt, wordt geacht ontslag te nemen. Het lid zal bijgevolg bij de eerste klassementswijziging verwijderd worden uit het ledenbestand. Het lidmaatschap bij ‘badminton Vlaanderen’ zal ook worden opgezegd.
 8. Alle spelers zijn verzekerd na het betalen van het lidgeld. Indien u tijdens de speeluren een kwetsuur oploopt, dient u dit zo vlug mogelijk te laten weten aan een van de aanwezige bestuursleden, die u de nodige papieren zal geven. Als lid van de vereniging kan je steeds de nodige formulieren downloaden op de website.
 9. Bij het betalen van het lidgeld aanvaardt ieder lid akkoord te zijn met het clubreglement.
 10. Personen die willen proefspelen (kandidaatleden), kunnen twee keer gratis komen proberen. Best vooraf eens contact opnemen met de secretaris of een bestuurslid. Na twee beurten vragen wij een bijdrage van € 3 per keer. Hou er dan wel rekening mee dat u niet verzekerd bent door de club. Na de twee proefbeurten is er de mogelijkheid om eventueel lid te worden van onze club. U kunt zich dan opgeven bij een clubverantwoordelijke die u de nodige inschrijvingsformulieren zal geven. Het reeds betaalde bedrag van de ‘proefavonden’ wordt na goedkeuring van het lidmaatschap, in mindering gebracht op het nog verschuldigd lidgeld.
 11. Een goede groepsgeest en sportiviteit zijn het allergrootste belang in onze sportclub. Daarom eigent het bestuur zich het recht toe een speler te schorsen of zijn lidmaatschap in te trekken wanneer hij/zij de goede werking van de club verstoort. De beslissing zal worden genomen door een 2/3 meerderheid van het bestuur.
 12. Om eventuele geschillen tussen leden onderling en/of met bestuursleden op te lossen, kunnen deze leden in kwestie uitgenodigd worden door het bestuur op een vergadering. Wanneer de betreffende leden moedwillig deze persoonlijke uitnodiging naast zich neerleggen (en geen pogingen willen doen om een oplossing te vinden voor de gerezen problemen) dan kan het bestuur beslissen, met het oog op de groepsgeest, deze leden te schorsen en hen bijgevolg de toegang tot de terreinen te ontzeggen. Het door hen betaalde lidgeld zal in dit geval niet worden teruggestort.
 13. Bij deelname aan competities of toernooien vraagt het bestuur om minstens één wedstrijd te spelen in de club T-shirt.
6. Een veilige sportomgeving
 1. Een veilige sportomgeving is essentieel om alle leden vrijuit en ongestoord te laten deelnemen aan de activiteiten. Onze sportvereniging engageert zich daarom om:
  1. al haar leden, bestuurders en vrijwilligers maximaal te beschermen door het afsluiten van de nodige verzekeringen,
  2. te streven naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten en seksuele intimidatie,
  3. sportief gedrag hoog in het vaandel te dragen en verwacht dat ook van al haar leden,
  4. te werken aan een fysiek veilige omgeving waarin elke lid zich veilig kan bewegen,
  5. een open sfeer te creëren waarin naar iedereen geluisterd wordt,
  6. op een gezonde en medisch verantwoorde manier te sporten.
7. Rechten en plichten van leden

Alle leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten:

 1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen.
 2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
 3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.
 4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
 5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
 6. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
 7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.
 8. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging en daarnaast ook van de richtlijnen opgesteld door de federatie.
8. Praktisch/afspraken
 1. Alle spelers zijn medeverantwoordelijk voor het opstellen en het opbergen van het materiaal. De gemeentelijke sportfunctionaris zal bij nalatigheid het bestuur hiervan op de hoogte brengen, wat een schorsing tot gevolg kan hebben.
 2. Wij krijgen de beschikking over een aantal kleedkamers en over het aanwezige materiaal. Deze moeten steeds in goede staat achtergelaten worden.
 3. Na het afronden van een training of competitiematch wordt er gevraagd om binnen de dertig minuten zich naar de kleedkamers te begeven. Op deze manier kunnen de kleedkamers tijdig afgesloten worden.
 4. Iedereen draagt gedurende trainingen sportieve kledij. Deze zaal mag enkel betreden worden met gepast sportschoeisel!
 5. De club is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van uw persoonlijke bezittingen. Wij verzoeken u geen waardevolle voorwerpen achter te laten in de kleedkamers of andere plaatsen.
9. Competitie
 1. Elke competitieploeg wordt samengesteld op de algemene vergadering op het einde van het vorig seizoen.
 2. Elke competitieploeg beschikt over een ploegkapitein. Deze kapitein is verantwoordelijk voor de correcte opstelling van de ploeg: voldoende spelers of reservespelers, correct ingevuld uitwisselingsformulier, correct nalezen van het wedstrijdformulier, tijdig afleveren van het wedstrijdformulier aan de correcte persoon … .
 3. Elke ploeg is verantwoordelijk voor het voorzien van reservespelers, er wordt ook verwacht dat er steeds minstens vier spelers per match aanwezig zijn. Er zijn voldoende reservespelers beschikbaar.
 4. Na elke thuiswedstrijd wordt er voor de tegenpartij een drankbon voorzien per speler.
 5. De wedstrijdleider krijgt na het correct afronden van een thuiswedstrijd een drankbon.
 6. Elke ploeg die een sponsor heeft krijgt bij elke thuiswedstrijd ook een drankbon aangeboden.
 7. Elke ploeg die thuis een overwinning behaald met 8-0 krijgt een drankbon aangeboden.
 8. Bij onenigheid over de terreinen bij meerdere competitiematchen verwacht het bestuur dat er als volwassenen onderling wordt overeengekomen, aangezien het nog steeds gaat over een recreatieve aangelegenheid. Indien dit niet het geval is, zal de wedstrijdleider tossen om te bepalen welk team de eerste keuze krijgt. Dit wordt nadien gerapporteerd aan het bestuur, zodat zij indien nodig maatregelen kunnen treffen.
10. Informatie
 1. Bij inschrijving verklaart elk lid of zijn/haar ouder/voogd zich akkoord met de verwerving en verwerking van de persoonsgegevens zoals beschreven in de privacyverklaring.
 2. Bij inschrijving verklaart elk lid of zijn/haar ouder/voogd zich akkoord dat er van hem/haar foto’s genomen kunnen worden in volgende omstandigheden:
  1. Reguliere trainingen;
  2. Toernooien: jeugdtoernooi, competitietoernooi, recreantentoernooi, clubtoernooi …;
  3. Overige activiteiten: zomerbar, kerstmarkt, clubbarbecue… .
 3. Bij inschrijving verklaart elk lid of zijn/haar ouder/voogd zich akkoord dat er van hem/haar video’s gemaakt kunnen worden in volgende omstandigheden:
  1. Reguliere trainingen;
  2. Toernooien: jeugdtoernooi, competitietoernooi, recreantentoernooi, clubtoernooi …;
  3. Overige activiteiten: zomerbar, kerstmarkt, clubbarbecue… .
 4. Bij inschrijving verklaart elk lid of zijn/haar ouder/voogd zich akkoord met het feit dat het foto- of videomateriaal dat genomen werd in activiteiten zoals beschreven in artikel 10.2 en 10.3 voor volgende publicatiedoeleinden kunnen gebruikt worden:
  1. Website: www.badmintonbeerke.be;
  2. Facebook;
  3.  Informatiebrochures;
  4. Publicatie in kader van evenementen.
 5. Elk lid heeft het recht om vergeten te worden, dit moet schriftelijk of digitaal gemeld worden aan één van de bestuursleden of verzonden worden naar het mailadres info@badmintonbeerke.be.

Clubreglement